Bestilling, fakturering og betaling

Ved registrering hos Grønn Kontakt kan du velge å betale via AvtaleGiro, eFaktura, PDF-faktura på epost eller betalingskort. Betaling skjer etterskuddsvis og mva. er inkludert i samtlige priser.

Fakturaer til kunden har forfallsdato innen 14 dager.
Dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristens utløp sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Grønn Kontakt kreve omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling.

Faktureringsgebyr:

Betalingskort 0,-
AvtaleGiro 15,-
eFaktura 15,-
PDF-faktura på epost 15,-
Papirfaktura 20,-

Grønn Kontakt opplyser om at endringer i fakturavilkår kan forekomme.

Personvern

For å inngå en avtale med Grønn Kontakt via våre nettsider må du registrere deg med fullt navn, postadresse, mobiltelefonnummer og epostadresse. Vi registrerer de personlige opplysningene med det formål å kunne tilby deg de tjenestene og produktene du ønsker. På din registrerte e-postadresse vil du motta nyhetsbrev fra oss. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev.
Når det samles inn personlige opplysninger gjennom vårt nettsted sikrer vi at dette skjer etter at du har samtykket og er informert om hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt. Kunden er selv ansvarlig for å informere Grønn Kontakt om endringer av personopplysninger som kan ha innvirkning på tjenestens leveranse eller annen kontakt.

Ladebrikke

Kunden kan bestille en ladebrikke til kr 50,-. Ladebrikken brukes for å identifisere brukeren, samt for å starte og stoppe lading. Kunden er ansvarlig for å oppbevare ladebrikken på en trygg måte slik at den ikke blir misbrukt av andre. Tap av ladebrikke eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Grønn Kontakt. Ved tap eller skade på ladebrikken vil Grønn Kontakt sperre ladebrikken og utlevere en ny mot et gebyr på kr 50,-. Kunden kan også benytte Grønn Kontakts ladeapp til lading, eller registrere en ladebrikke fra Elbilforeninge via Min Side. Det er ikke noe registreringsgebyr for noen av disse alternativene.

Ansvar

Grønn Kontakt er ikke under noen omstendighet ansvarlig for ulemper, tap eller andre konsekvenser av enhver art som brukere eller andre blir påført som følge av at ladestasjonen er ute av drift eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt.

 

1.   Generelt

Grønn Kontakt AS (GK) tilbyr ladeløsninger, produkter og tjenester knyttet til lading av elektriske kjøretøy, inkludert fakturaløsninger og betalingstjenester (alle ytelser fra GK er samlet betegnet som Tjenestene).

Ved bruk av GKs ladeløsninger, utstyr eller tjenester samtykker kunden (Kunden) til innholdet i nærværende vilkår (Vilkårene).

Vilkårene og bestemmelsene gjelder ved bruk av Tjenestene og/eller andre tjenester som ytes i tilknytning til Tjenestene av noen av GKs samarbeidspartnere.

Tjenestene kan kun benyttes på lokasjoner/steder som driftes av GK og/eller dets samarbeidspartnere.

Vilkårene kan endres. De til enhver tid gjeldende Vilkårene er tilgjengelig på GKs hjemmeside .

 

2.   Kunden

Kunden må være over 18 år for å få tilgang til Tjenestene. Dersom Kunden gir tredjeparter tilgang til Tjenestene, er Kunden fullt rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for både bruken og at Vilkårene overholdes. Kunden har selv ansvar for å påse at de som på vegne av Kunden benytter seg Tjenestene, er kjent med Vilkårene.

 

3.  Bruk av Tjenestene

For å kunne benytte seg av Tjenestene må Kunden identifisere seg enten via SMS, RFID-ladebrikke eller gjeldende mobilapplikasjon.

Bruk av Tjenestene ved hjelp av RFID-ladebrikke eller mobilapplikasjon krever at Kunden registrerer seg hos GK med de personopplysninger som er nødvendig for å kunne tilby nevnte utstyr/tjeneste, se for øvrig punkt. 5.1 og 5.2.

 

4.   Priser og betaling

     4.1 Beregning

Kunden er ansvarlig for bruk av Tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser, som er tilgjengelig på en av følgende måter:

Kostnaden for bruk av Tjenestene etterberegnes.  Prisen er sammensatt av blant annet eventuelle gebyrer, tid og mva.

   4.2  Betaling og fakturering

  • SMS-drop-in-kunde

Bruk av Tjenester via SMS eller mobilapplikasjon som ikke er knyttet til kundeprofil debiteres av Kundens mobiloperatør på Kundens mobilfaktura. I tillegg kan mobiloperatør belaste Kunden for eventuelle utgifter relatert til SMS, som for eksempel datakommunikasjonsavgifter. Kunden er selv ansvarlig for å påse at mobilabonnementet tillater bruk av betalingstjenester.

  • Faktura, efaktura, avtalegiro, betalingskort

Ved registrering av kundeforhold kan Kunden velge å betale via PDF-faktura på epost, faktura per post, EHF eller betalingskort. Betaling skjer etterskuddsvis.

Fakturering skjer i samarbeid med GKs fakturapartnere, og på en av følgende måter:

  • PDF-faktura på epost: Blir sendt etter utløpet av hver kalendermåned til registrert epostadresse.
  • Faktura per post: Blir sendt etter utløpet av hver kalendermåned til registret postadresse. Gebyr for papirfaktura tilkommer.
  • EHF (for bedrifter/organisasjoner): Sendes direkte til mottakers regnskapssystem etter utløpet av hver kalendermåned.
  • Betalingskort: Trekk fra betalingskort vil bli foretatt etter utløpet av hver kalendermåned. Kunden mottar detaljert kvittering til registrert epostadresse. Skulle korttrekk bli avvist vil Kunden automatisk bli tilsendt faktura til registrert epostadresse.
  • Avtalegiro og eFaktura: Dette kan opprettes Avtalegiro og eFaktura med GK i Kundens nettbank ved betaling av mottatt faktura per epost eller post.

 

    4.3  Betalingsbetingelser

Faktura forfaller 14 dager etter dato for utstedelse, med mindre noe annet er avtalt.

Dersom Kunden ikke betaler faktura innen betalingsfristens utløp sendes inkassovarsel med påløpt gebyr per post med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan GK og/eller GKs fakturapartner kreve omkostninger og renter iht. gjeldende rett, og foreta rettslig inndrivning.

Priser og rabatter vil være gjenstand for endringer. De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelig på https://gronnkontakt.no/priser/.

 

5. Kundeforhold

   5.1  Personvern

For å etablere kundeforhold med GK må Kunden registrere seg på https://minside.gronnkontakt.no/bestill med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon og e-post

GK behandler persondata i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til Kunden vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre eller bli koblet med andre eksterne registre.

GK registrerer Kundens personlige opplysninger med det formål å kunne tilby de tjenestene og produktene Kunden etterspør. Når det samles inn personlige opplysninger sikrer GK at dette skjer etter at Kunden har samtykket og er informert om hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor. GK lagrer Kundens personopplysninger så lenge det er nødvendig for at å kunne levere den tjenesten Kunden har bestilt. Kunden er selv ansvarlig for å informere GK om endringer av personopplysninger som kan ha innvirkning på leveransen av Tjenestene.

 

   5.2   Registrering av kundeforhold

Ved registrering av kundeforhold og opprettelse av brukerkonto er det Kundens ansvar å sikre at nødvendig brukerinformasjon, herunder betalingsinformasjon, er korrekt. Etter registrering vil Kunden motta nødvendig informasjon per epost for å bekrefte registreringen, for deretter å få full tilgang til tjeneste og kundeprofilside. GK er ikke ansvarlig for feil utfylt data.

Registrert kundeforhold kan ikke overføres til andre. Eget kundeforhold må opprettes.

 

    5.3   RFID-brikke og Mobilapplikasjon

Kunden kan bestille en RFID-ladebrikke til kr. 50,-. Ladebrikken brukes for å identifisere Kunden, samt for å starte og stoppe bruk av Tjenestene.

Kunden er ansvarlig for å oppbevare Ladebrikken på en trygg måte slik at den ikke blir misbrukt av andre. Tap av ladebrikke eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til GK.

Ved tap eller skade på ladebrikken vil GK blokkere ladebrikken og kan utlevere en ny mot et gebyr på kr 50,-.

Overdragelse av ladebrikker mellom Kunder er ikke mulig. Ny brikke må da bestilles ved registrering av nytt kundeforhold.

Egne RFID-ladebrikker eller ladebrikker fra andre aktører enn GKs samarbeidspartnere kan ikke knyttes til kundeprofil hos GK.

 

  5.4   Oppsigelse

Kunden er selv ansvarlig for å si opp avtalen og slette egen kundeprofil på www.gronnkontakt.no . Når dette gjøres vil brukerkonto bli deaktivert og mulighet for bruk av Tjenestene med RFID-ladebrikke og/eller mobilapplikasjon vil blokkeres. Dersom GK ikke har utestående krav mot Kunden, eller senere når utestående er oppgjort, vil Kundens brukerkonto, herunder alle personopplysninger, bli slettet av GK.

 

   5.5   Reklamasjon

Reklamasjon skal rettes til GK  innen 60 dager fra datoen da mangelen eller den mangelfulle Tjenesten ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonen skal være skriftlig. Reklamasjon fra forbruker som fremsettes muntlig pr. telefon vil bli logget skriftlig av GK.

Reklamasjonen skal tydelig angi typen feil, samt tid, dato og lokasjonsidentitet (stedsnavn og/eller SMS-kode). Dersom GK ikke mottar disse opplysningene på korrekt måte, eller dersom de er feilaktige, har ikke GK mulighet til å behandle reklamasjonen og/eller foreta feilretting.

Reklamasjon vil bli besvart innen 48 timer, med mindre det oppstår ekstraordinære hendelser eller hendelser utenfor GKs kontroll. I slike tilfeller skal Kunden informeres om forsinket oppfølgning.

Dersom en reklamasjon knyttet til ladekostnader er berettiget skal GK kompensere Kunden for den feilaktige delen av beløpet. Dersom reklamasjonen ikke er berettiget, vil Kunden motta en skriftlig begrunnet redegjørelse.

 

   5.6   Tvister

Tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

   5.7   Kredittvurdering

GK forbeholder seg retten til å kunne foreta kredittvurdering av nye kunder eller eksisterende Kunder i henhold til norsk rett.

 

   5.8   Kundens mislighold

GK forbeholder seg retten til å blokkere Kundens bruk av Tjenestene dersom Kunden misligholder Vilkårene. Dette gjelder også Kunder som benytter seg av SMS eller uregistrert mobilapplikasjon. Som vesentlig mislighold ansees blant annet, men ikke begrenset til:

 • Betalingsmislighold
 • Tjenestene brukes i strid med Vilkårene

Kunden er økonomisk ansvarlig overfor GK for skade på GKs utstyr og manglende eller mangelfullt tilbud av Tjenestene i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

 

6.   Misbruk og tap av brikke

Ved mistanke om misbruk skal Kunden ansvar ta kontakt med GK for å blokkere videre bruk av Tjenestene. Dette gjelder men er ikke begrenset til følgende tilfeller:

 • Mistanke om at uautorisert tredjepart har fått tilgang på passord og dermed tilgang til kundeprofil.
 • Tap/tyveri av RFID-brikke og/eller mobilapplikasjon.

Kunden er selv ansvarlig til å melde fra til GK for å forhindre/begrense skadeomfang. Dette kan gjøres per telefon 47 67 08 00 – valg 1, eller til GKs kundeepost: [email protected].

 

7.   Ansvarsforhold

Kunden er selv ansvarlig for å følge instruksjoner for korrekt bruk av Tjenestene. GK er ikke ansvarlig for ulemper, tap, skade eller andre rettslige, faktiske eller økonomiske konsekvenser av at Kunden ikke bruker Tjenestene korrekt.

Om Kunden opplever problemer ved bruk Tjenestene skal GKs døgnåpne tekniske hjelpelinje per telefon 47 67 08 00 – valg 1 kontaktes, slik at GK kan foreta feilsøking.

GK etterstreber å informere om eventuell utilgjengelighet/begrensninger på Tjenestene så fort GK blir gjort oppmerksom på dette, ved bruk av de informasjonskanaler GK har tilgang til, og på den måten og i den utstrekning GK anser hensiktsmessig.

GK er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for rettslige, økonomiske eller faktiske direkte eller indirekte konsekvenser for Kunden av at Tjenestene er utilgjengelige, begrensede eller på andre måter manglende og/eller mangelfulle, utover plikt til å betale tilbake eventuell feilaktig fakturerte beløp. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, ladestasjoner som er helt eller delvis ute av drift, eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt, uavhengig av årsak.

De ulike ladetilbudene som tilbys av eller gjennom GK kan ha separate garantibetingelser. I tillegg til selgerens produktgaranti som er angitt i produktspesifikke garantibetingelser, kan annen lovgivning til vern av forbrukere gjelde ved eventuelle mangler ved GKs Tjenester.

GK er ikke ansvarlig for rettslige, økonomiske eller faktiske direkte eller indirekte konsekvenser for Kunden som følge av mangler med eget utstyr/bil, tredjepartsutstyr og/eller ladning av biler som avviker fra original standard. Dette omfatter men er ikke begrenset til:

 • Bruk av adapter for å hurtiglade.
 • Importerte biler hvor ladestandard er endret for være tilpasset ladere i Norge

GK er ikke ansvarlig for rettslige, økonomiske eller faktiske direkte eller indirekte tap, ulemper eller andre konsekvenser for Kunden som følge av at:

 • Mobiltelefonnettverket eller tilknyttede funksjoner ikke virker.
 • Mobiltelefonoperatøren har endret sin telefontjeneste slik at betaling via GK-tjenesten ikke lenger er mulig.
 • Tjenesten er blokkert av grunner som viser seg å være feil, men GK hadde rimelig grunn til å anta at det var grunnlag eller behov for å blokkere Tjenesten.
 • RFID-ladebrikke eller Kundens mobiltelefon er tapt eller stjålet og misbrukes av en annen person.

GK er ikke ansvarlig for at Kunden parkerer eller manøvrerer sitt kjøretøy i henhold til lov, forskrift eller private parkeringsregler fastsatt av offentlig eller kommunal etat, eller private aktører (herunder GKs samarbeidspartnere).

GK kan ikke garantere umiddelbar tilgjengelighet på Kundens valg av lader hvis tilgangen er begrenset.

GK er ikke ansvarlig for skade eller tap som er utenfor GKs rimelige kontroll/påvirkning eller som følge av force majeure eller force majeure lignende situasjoner, og som GK ikke med rimelighet kunne ha forutsett eller med rimelighet avverget eller redusert konsekvensen av. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, lovgivning, handling eller beslutning fra offentlig myndighet eller forvaltningsvedtak, krig, sabotasje, forsømmelse eller forsinkelse i levering, telefonforbindelser eller andre trafikk- og kommunikasjonsforbindelser og transport, streik, boikott eller lignende forhold. Forbeholdet om streik, boikott og blokkering gjelder også dersom GK er gjenstand for nevnte handlinger.

GK er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for ulemper, tap eller skade som følge av manglende eller  mangelfull strømtilførsel.

Smart, sikker og enkel lading