1. OVERORDNET

Følgende Særskilte vilkår gjelder kjøp og installasjon av komponenter og hardware for tilkopling av privat ladestasjon til elektriske biler med tilbehør (Ladestasjon), til Boligselskapets sluttbrukere (Sluttbrukere), samt ladetjenester for elbil.

 

2. AVTALEDOKUMENTENE

Ved bestilling inngås det et avtaleforhold (Sluttbrukeravtale) mellom Grønn Kontakt AS (GK) og Sluttbruker, i fellesskap benevnt Partene.

Sluttbrukeravtale består av følgende avtaledokumenter:

 • Ordreskjema
 • Særskilte vilkår
 • Generelle vilkår
 • Tilknytningsavtale med Boligselskap

 

Dersom det er motstrid mellom Sluttbrukeravtalens ulike bestemmelser, skal de gjelde i den rekkefølgen de er listet opp ovenfor.

Særskilte vilkår og Generelle vilkår kan endres. De enhver tid gjeldende vilkårene er tilgjengelig på GKs hjemmeside.

Sluttbrukeravtale utfylles av bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven. Sluttbrukeravtale har forrang med mindre motstriden gjelder ufravikelig regelverk.

 

3. KJØP OG INSTALLASJON AV LADESTASJON

 

3.1 Generelt

Dette kapittel 3 regulerer kjøp og installasjon av Ladestasjon for Sluttbruker («Leveransen»). Installasjon utføres av GKs utpekte underleverandører («installatører»), hvorav GK forblir ansvarlig for Leveransen overfor Sluttbruker.

Dersom Sluttbruker ønsker kun å bestille løpende driftstjenester til eksisterende Ladestasjon (for eksempel ved overtakelse av Ladestasjon ved boligkjøp), vil dette kapittel 3 ses borte i fra.

 

3.2 Bestilling

Bestilling av Ladestasjon skjer på ordreskjema eller på GKs web baserte plattform, og ved at Sluttbruker signerer avtaledokumentene ved elektronisk signatur. GK forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av Sluttbruker etter at bestillingen er mottatt. Dersom kredittsjekken viser at Sluttbruker etter GKs oppfatning ikke er kredittverdig, forbeholder GK seg rett til å heve avtalen, alternativt kreve hele eller deler av kjøpesummen for Leveransen som forhåndsbetaling.

 

3.3 Levering

Estimert leveringstid fremkommer av ordrebekreftelsen. Partene skal snarest mulig etter utsendt ordrebekreftelse fastsette når installasjonen skal finne sted.

 

3.4 Angrerett
  • Generelt

Sluttbruker har angrerett etter lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Sluttbruker skal få informasjon om angrerett ved avtaleinngåelsen, og angreskjema gjøres tilgjengelig for Sluttbruker.

Sluttbruker som ønsker å benytte seg av angreretten må gi melding til GK før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Meldingen kan fremsettes ved bruk av angrerettskjemaet som fulgte med tilbudet eller på annen utvetydig skriftlig måte, herunder per e-post.

  • Angrefristens lengde

Angrefristen utløper 14 dager etter denne avtalen ble inngått. Se for øvrig angrerettloven § 21.

  • Angrerett ved installasjon

Dersom Sluttbruker ønsker at installasjonen og/eller tilleggsarbeider skal startes før utløpet av angrefristen, skal dette avtales skriftlig, og Sluttbruker skal i tillegg avgi uttrykkelig forhåndssamtykke til at installasjonen leveres før angrefristens utløp samt erkjenner at angreretten går tapt når GK har oppfylt sine forpliktelser. Følgende vil da være gjeldende for angreretten:

 • Dersom installasjonen ikke er utført, skal Sluttbruker betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt Sluttbruker gir skriftlig melding om bruk av angreretten.
 • Dersom installasjonen er utført, skal Sluttbruker anses å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven § 22

 

3.5 Kundens plikter
  • Generelt

Sluttbruker skal yte nødvendig medvirkning for at GK skal kunne gjennomføre Leveransen, herunder men ikke begrenset til:

   • Stille installasjonsstedet og føringsveien til disposisjon på avtalt tidspunkt, herunder sørge for at disse er tilstrekkelig ryddet slik at installatøren kan arbeide uhindret, og ved behov være tilgjengelig under installasjonen.
   • Foreta rettidig betaling av kjøpesum.
   • Forsvarlig dekke gulvbelegg som kan ta skade (Dette må bestilles særskilt dersom dette ønskes utført av installatør)
   • Vask og støvsuging utføres ikke av GK.
   • Dersom GK eller GKs kontraktsmedhjelpere på befaring ser at installasjonen krever inngrep i materialer som det er høy grad av risiko for at inneholder giftstoffer som asbest, PCB eller annet som kreve spesialsanering, plikter Sluttbruker eller Sluttbrukers Boligselskap å innhente en faglig vurdering av dette i forkant av installasjonen, herunder evt. gjennomføre nødvendig sanering
   • Sørge for at snørydding er utført dersom det er nødvendig for fremkommelighet og installasjon.
   • Tilby parkering til installatør i tilknytning til arbeidssted.
   • Sørge for at støyende arbeider kan utføres mellom kl. 07:00 og 15:00.

 

  • Manglende medvirkning

Sluttbruker skal dekke GKs dokumenterte økonomiske tap som følge av manglende medvirkning, herunder men ikke begrenset til egen merarbeid og krav fra installatør.

 

3.6 GKs plikter
  • Rettidig leveranse

Om ikke annet følger av prosjekteringsplan avtalt mellom boligselskap og GK, skal Sluttbruker og GK eller installatør avtale direkte seg imellom tidspunktet for installasjonen. Installatøren gjennomfører installasjonen på det avtalte tidspunkt. Forsinkelser som ikke skyldes Sluttbruker eller forhold på Sluttbrukers side, medfører at Sluttbruker vil kunne gjøre følgende misligholdsbeføyelser gjeldende:

   • Holde igjen betaling av hele eller deler av kjøpesummen, likevel ikke i større grad enn det som vil gi sikkerhet for resterende del av Leveransen.
   • Heve avtalen. Heving kan likevel ikke skje dersom GK innen en dag før avtalt levering har varslet behov for utsatt frist, og kan tilby nytt tidspunkt for levering til Sluttbruker innen utløpet av en rimelig tilleggsfrist satt av Sluttbruker. GKs rett etter denne avtale til å kreve nytt tidspunkt for levering kan kun påberopes én gang.
   • Kreve erstatning for påført og dokumentert direkte økonomisk tap.
  • Kontraktsmessig leveranse

Leveransen skal installeres uten feil og mangler, og svare til de produktopplysninger som er gitt av GK. Ved bedømmelsen av om Leveransen er mangelfull, skal tidspunktet for fullført installasjon legges til grunn, selv om mangelen først viser seg på et senere tidspunkt. Risikoen går over på Sluttbruker når Leveransen er avsluttet.

GK gjør oppmerksom på at ladestyrken som er tillatt for ladestasjoner reguleres av det lokale nettselskapet og vil kunne variere og bli endret over tid. Laderen inngår i et laststyrt anlegg og vil således styres effektmessig og reguleres i forhold til den totale tilgjengelige effekt i anlegget. Ladestyrken kan derfor variere.

 

3.7 Pris

Kjøpesummen fremkommer av ordrebekreftelsen, og er inklusive prosjektering, levering og installasjon av laderen med tilhørende nødvendig utstyr. Prisen for Leveransen bygger på GKs/underleverandørers egne beregninger og prosjekteringer av hvordan Sluttbrukers bestilling faktisk kan realiseres.

Dersom Sluttbruker etter å ha mottatt ordrebekreftelsen ønsker å endre bestillingen, evt. innser at Sluttbruker har særskilte ønsker eller behov knyttet til installasjonen som ikke er hensyntatt i pristilbudet som Sluttbruker har akseptert og som kan føre til merarbeid eller økte kostnader for GK, skal Sluttbruker skriftlig melde dette inn som en endringsordre til GK. Sluttbruker vil da motta pris på endrings-/tilleggsarbeidene som må aksepteres skriftlig av Sluttbruker før installasjonsarbeid for endrings-/tilleggsarbeid videreføres/sluttføres. I andre tilfeller har GK krav på tilleggsvederlag etter reglene i håndverkertjenesteloven §33.

 

3.8 Manglende betaling

Dersom Sluttbruker ikke betaler kjøpesummen rettidig, og dette ikke skyldes GK eller forhold på GKs side, kan GK kreve oppfyllelse, rentetapserstatning, renter og/eller holde Leveransen tilbake.

Dersom betalingen er vesentlig forsinket kan GK heve avtalen uten ytterligere varsel. GK forbeholder seg retten til å heve avtalen også etter at Leveransen er overtatt av Sluttbruker. Det påløper renter på kjøpesummen iht. forsinkelsesrenteloven, og manglende betaling kan etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso eller gjennom rettslige prosesser. Sluttbruker blir ansvarlig for alle kostnader som i så henseende påløper.

GK har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

 

3.9 Særlig om installasjonen

Installasjonen skal gjennomføres i henhold til NEK400 og skje i henhold til den aktuelle produkt- og installasjonsbeskrivelsen.

 

3.10 Mangler og reklamasjon

Det foreligger en mangel dersom Leveransen ikke er i tråd med det Partene har avtalt.

Dersom mangelen ikke skyldes Sluttbruker eller forhold på Sluttbrukers side, vil Sluttbruker kunne gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende, slik som men ikke begrenset til prisavslag, erstatning, omlevering / utbedring eller heving. GK kan alltid velge å omlevere fremfor å foreta utbedring.

Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at Sluttbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Sluttbruker kan ikke kreve prisavslag eller heving med mindre GK først er gitt mulighet til å tilby retting eller omlevering, som da må gjennomføres innen rimelig tid.

Sluttbruker gjøres oppmerksom på at endringer på installerte komponenter vil kunne medføre at produsentgarantien på vedkommende komponent bortfaller. Sluttbruker frarådes derfor å gjøre endringer på komponentene uten først å avklare dette med GK.

For det tilfellet at avhjelp og undersøkelser fra GK viser at Leveransen likevel ikke var mangelfull, vil GK kreve betaling fra Sluttbruker for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, samt betaling for evt. reparasjoner.

Leveransen anses for øvrig regulert av de til enhver tid gjeldende vilkår som følger av ufravikelig lovgivning.

 

4. LEVERANSE AV LØPENDE DRIFTSTJENESTER (ELBILLADING)

 

4.1 Generelt

Dette kapittel 4 regulerer særskilte aspekter vedrørende løpende driftstjenester til Sluttbrukere i Boligselskap, og utfylles av til enhver tid gjeldende Generelle vilkår (sett inn lenke).

 

I det følgende gis en beskrivelse av de løpende driftstjenester Boligselskapet og den enkelte Sluttbruker i Boligselskapet får tilgang til som kunde hos GK.  GK leverer imidlertid ikke strøm til verken Boligselskapet eller Sluttbruker. De enkelte Sluttbrukere i Boligselskapet abonnerer på tjenestene beskrevet i det følgende:

  • Oversikt over lading

Sluttbrukerne vil få tilgang til en dedikert tjeneste kalt «Min side» hvor man blant annet kan få en oversikt over antall ladinger, forbruk og omsetning.

  • Sikrere og raskere lading

Med hjemmelading fra GK utnyttes ledig kapasitet i nettet til Boligselskapet slik at Sluttbrukerne hele tiden får maksimalt ut av tilgjengelig kapasitet. Kapasiteten vil likevel være begrenset både av sikringen der lastbalanseringsboksen er plassert (vanligvis hovedsikringen), andre brukere av strøm i Boligselskapet og hva elbilen klarer å ta ut av kapasitet fra laderen, noe som varierer fra bil til bil. Bilene må følge gjeldende standard og normer for å få maksimalt ut av laderen, og må kunne styres ned til 8A. Anlegget vil sikres og kables for å levere maksimalt 32A per tilkoblede bil.

Installasjonen gjøres iht. NEK400. Anlegget i Boligselskapet optimaliseres hele tiden for å utnytte tilgjengelig last i nettet.

  • Smart tilgangskontroll med RFID ladebrikke

De installerte laderne kan brukes med brikke fra GK eller fra elbilforeningen. Med denne kan man starte og stoppe lading raskt og enkelt ved å holde ladebrikken nær laderen. Ladebrikken må være registrert på en aktiv bruker i GKs brukerbase som knytter ladet kWh til Sluttbruker.

Se Generelle vilkår for nærmere bestemmelser vedrørende RFID-brikke.

  • Døgnåpen kundeservice

GKs kundeservice vil kunne bistå Sluttbruker med å bruke laderen første gang, og å feilsøke og identifisere senere problemer med laderen. Avansert feilretting vil bli eskalert til Teknisk Service som har åpningstid virkedager 09:00 – 16:00.

  • Enkel betalingsløsning for Sluttbrukere

GK vil månedlig fakturere Sluttbruker. Fakturaen består av den faste månedsavgiften, samt en pris for antall kWh ladet for i Boligselskapet den aktuelle måneden. I tillegg vil eventuelle andre kostnader til hurtiglading eller lading i GKs øvrige nettverk kunne tilkomme. Boligselskapet setter prisen pr. kWh for Sluttbrukers lading

 

4.2 Pris og betaling for løpende driftstjenester

Månedsavgiften for Sluttbruker i Boligsameie er definert i tilknytningsavtale med boligselskap Månedsavgiften forfaller månedlig forskuddsvis.

GK forbeholder seg retten til å justere månedsavgiften med 3 kalendermåneders varsel med mindre annet er avtalt.

I tillegg tilkommer en pris for bruk (/kWh) satt av Boligselskapet, som GK fakturer Sluttbruker på vegne av Boligselskapet.

Ved manglende betaling kan GK opplyse om personalia samt utestående beløp til Boligselskap.

 

4.3 Oppsigelse av Sluttbrukeravtale vedrørende løpende driftstjenester

Partene kan si opp Sluttbrukeravtalen vedrørende løpende driftstjenester ved å gi den andre Part minst 3 kalendermåneders skriftlig varsel. Dersom Sluttbrukeravtalen er omfattet av bindingstid, vil avtalen avsluttes tidligst ved utgangen av bindingstid.

Dersom Boligselskapet eller GK sier opp Tilknytningsavtalen, vil Sluttbrukeravtalen termineres samtidig med Tilknytningsavtalen.

GK gjør oppmerksom på at under Tilknytningsavtalens løpetid er det ikke mulig for Sluttbrukere å bestille ladetjenester til Ladestasjon fra andre leverandører enn Grønn Kontakt.

 

5. LOVVALG OG JURISDIKSJON

Disse betingelsene / vilkårene reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår en konflikt mellom GK og Sluttbruker skal saken søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan saken bringes inn for domstolen i Norge ved Boligselskapets sted.

 

6. KONTAKTOPPLYSNINGER TIL GK

Leverandør av Tjenesten er GK, org.nr. 994 768 832.

Besøksadresse i Kristiansand: Kjøita 18, 4630 Kristiansand,

Besøksadresse i Oslo: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua.

Postadresse: c/o Agder Energi AS, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

E-postadresse: [email protected]

Telefon: +47 47 67 08 00 (mandag – fredag kl. 09:00 – kl. 16:00).